en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2022
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wearing face masks during physical activity and selected circulatory and respiratory parameters – a clinical study

Artur Bartłomiej Kaźmierski
1
,
Sławomir Owczarek
1

  1. Department of Physiotherapy, Medical University of Mazovia in Warsaw, Poland
Data publikacji online: 2022/07/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cele:
Ocena zależności pomiędzy noszeniem maseczek ochronnych a zmianami saturacji (SpO2), tętna (HR) oraz ciśnienia krwi (BP), indukowanymi aktywnością fizyczną. Analiza czy subiektywna ocena intensywności wysiłku jest zbieżna z uzyskanymi wynikami pomiarów saturacji, tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

Metody:
Badanie przeprowadzono na 31 zdrowych osobach (16 mężczyznach) w wieku 19-67 lat. Badani wypełnili kwestionariusz ankiety badawczej oraz poddani zostali dwóm próbom wysiłkowym na cykloergometrze. Tylko w pierwszej próbie zastosowano chirurgiczną maseczkę ochronną. Po każdej próbie oceniano jakość oddychania i poziom zmęczenia oraz notowano HR, BP i SpO2.

Wyniki:
Stosowanie maseczek ochronnych podczas aktywności fizycznej u osób zdrowych nie generowało istotnych klinicznie zmian wartości SpO2, HR i BP niż bez stosowania maseczek ochronnych. Pogorszenie jakości oddychania podczas wysiłku z użyciem maseczki ochronnej nie jest zbieżne ze zmianami wartości SpO2, HR oraz BP.

Wnioski:
Wysiłek fizyczny w maseczce ochronnej powoduje obniżenie poziomu saturacji oraz większy wzrost ciśnienia tętniczego i tętna niż bez stosowania maseczek ochronnych. Powstałe różnice są jednak na tyle niewielkie, że nie powinny mieć wpływu na stan zdrowia pacjenta, przez co noszenie maseczek w trakcie wysiłku traktuje się jako bezpieczne. Występujące subiektywne odczucia duszności nie wynikają ze zmian badanych parametrów.Background:
Due the COVID-19 pandemic, covering the nose and mouth became mandatory in the light of the epidemiological crisis of the spread of SARS-CoV-2. There are many of doubts in the society regarding the health aspects of long-term wear of protective face masks and their effectiveness in limiting the transmission of the pathogen.

Aims:
Assessment of the relationship between wearing face masks and changes in saturation (Sp02), heart rate (HR), and blood pressure (BP), induced by physical activity. Analysis of whether the subjective assessment of exercise intensity is consistent with measured levels of saturation, heart rate and blood pressure.

Material and methods:
The study was conducted on 31 healthy adults (16 of these being men) aged 19-67 years. Participants completed the research questionnaire and were subjected to two exercise tests on an ergometer. Only in the first trial a surgical masks were worn. After each trial, breathing quality and fatigue were assessed, and HR, BP and SpO2 were recorded.

Results:
The use of face masks during physical activity in healthy participants did not generate clinically significant changes in SpO2, HR, or BP compared to physical activity without the use of face masks. Deterioration in the experience of breathing during physical activity while wearing a face mask is not correlated with changes in the values of SpO2, HR, or BP.

Conclusions:
Physical activity while wearing face masks lowers the level of saturation and increases blood pressure, and heart rate when compared to exercising without face masks. The differences, however, are minimal and should not negatively affect patients’ health, thus wearing face masks during exercise is considered safe. The subjectively perceived feelings of dyspnea do not result from changes in the examined parameters.

słowa kluczowe:

wysiłek fizyczny, saturacja, duszność, COVID-19, maseczki ochronne


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.