en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
Artykuły w czasopismie Physiotherapy Review są publikowane bez żadnych opłat w otwartym dostepie.Casopismo zintegrowane z
I. Physiotherapy Review

Physiotherapy Review (poprzednio Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 1997 roku. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów.

Kwartalnik Physiotherapy Review przyjmuje do druku prace empiryczne (prace badawcze i kazuistyczne) oraz poglądowe (prace teoretyczne) dotyczące fizjoterapii, rehabilitacji medycznej i ortopedii. Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, komentarze i listy do redakcji.

Physiotherapy Review jest czasopismem wydawanym w wersji Open Access, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0). Pełny tekst licencji dostępny jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę̨ na jego udostępnienie na ww. licencji Creative Commons. Licencja ta zezwala osobom trzecim na kopiowanie i rozpowszechnianie pracy na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie oraz przekształcanie i czerpanie z pracy, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) i World Association of Medical Editors (WAME).

Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji (ghostwriting i guest authorship).


II. Przesłanie prac do redakcji

Physiotherapy Review publikuje prace w języku polskim lub angielskim. Prace przesyłać można w języku polskim, w języku angielskim bądź w obu językach.

Preferowane są prace przesyłane w języku angielskim.

Prace należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi manuskryptów Editorial System

Do każdej przesłanej do redakcji pracy musi być dołączone oświadczenie dostępne w panelu redakcyjnym oraz wszelkie wymagane w systemie informacje dotyczące przesyłanej pracy i jej autorów. Proces redakcyjny rozpoczyna się po przesłaniu poprawnej wersji manuskryptu wraz z niezbędnymi załącznikami. Manuskrypty niezgodne z zasadami redakcyjnymi zostaną zwrócone w celu poprawienia bez analizy merytorycznej.


III. Przygotowanie manuskryptu:

Prace należy przygotować w formacie: doc, docx lub rtf. Załączone grafiki powinny być przesyłane w oddzielnych plikach w formacie jpg, png (min. 300 dpi). Całkowita objętość pracy łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniem nie powinna być większa niż: dla prac poglądowych – 15 stron, dla prac empirycznych – 8 stron maszynopisu (standardowa strona – 1800 znaków ze spacjami).

Strona tytułowa powinna zawierać:

a. pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy oraz tytuł (tytuły) naukowe;
b. afiliacje autorów (w języku polskim i angielskim);
c. dane autora do korespondencji:adres email na jaki autor chce otrzymać korespondencję (służbowy lub prywatny) wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem pocztowym. Przesłanie tych danych jest jednoznaczne ze zgoda na ich opublikowanie wraz z artykułem na stronie czasopisma, w wersji drukowanej czasopisma jak również przesłanie tych danych do opublikowania wraz z artykułem w bazach indeksacyjnych w których jest lub będzie indeksowane czasopismo.
d. tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);

Pełna wersja pracy powinna zawierać:

a. tekst główny manuskryptu
b. piśmiennictwo

Streszczenie

Streszczenie prac empirycznych, jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim, powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami (w jednym języku) i powinno składać się z czterech wyodrębnionych części:

a. cel pracy;
b. materiał i metodyka;
c. wyniki;
d. wnioski.

Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione.

Streszczenia prac poglądowych powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia.

Układ pracy

Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części:

1. wprowadzenie;
2. cel pracy;
3. materiał i metodyka;
4. wyniki badań;
5. dyskusja;
6. wnioski;
7. piśmiennictwo.

Materiał i metodyka muszą szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania, zastosowanych do opracowania wyników. W pracach empirycznych powinno znaleźć się oświadczenie, iż pacjenci biorący udział w badaniu otrzymali informację o przebiegu badania oraz podpisali zgodę na udział w badaniu.

Tabele, wykresy, ryciny

Tabele, wykresy i ryciny o wysokiej jakości technicznej (minimalna rozdzielczość 300 dpi). Powinny znajdować się w tekście głównym manuskryptu oraz dodatkowo w oddzielnych plikach (oddzielny plik dla tabel oraz oddzielny plik dla wykresów i rycin). Tytuły tabel, wykresów i rycin oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim lub dwujęzycznie w przypadku tłumaczenia autora/-ów. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione. Opisy powinny znaleźć się nad tabelami oraz pod wykresami i rycinami, ponumerowane cyframi arabskimi, a wszelkie skróty powinny zostać wyjaśnione pod tabelami, wykresami i rycinami.

Piśmiennictwo

W czasopiśmie stosowany jest styl piśmiennictwa Vancouver. Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). W tekście pracy należy umieścić odniesienie do piśmiennictwa w postaci numerów w kwadratowych nawiasach np. [1, 4, 22]. Liczba cytowanych prac w przypadku prac empirycznych nie powinna przekraczać 20 pozycji, w przypadku prac poglądowych 40 pozycji.

Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać:

1. nazwisko autora wraz z inicjałem imienia. (Należy z zasady wymienić wszystkich autorów. W przypadku znacznej (powyżej 6) liczby autorów – można pozostałe nazwiska zastąpić zwrotem "et al." - w pracach w języku angielskim oraz “i wsp.” - w pracach w języku polskim);
2. tytuł pracy;
3. skrót tytułu czasopisma. (Skróty powinny być zgodne z bazą Medline Index Medicus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals);
4. rok wydania;
5. numer tomu (rocznika);
6. numery stron, na których zaczyna i kończy się artykuł.

Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać:

1. nazwisko(a) autora(ów) wraz z inicjałem imienia;
2. tytuł;
3. ew. numer kolejnego wydania;
4. nazwę wydawcy;
5. miejsce i rok wydania.

Przy pracach zbiorowych podać należy:

1. nazwisko(a) redaktora(ów) odpowiedzialnego, które podaje się po tytule książki i skrócie “(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu “[w:]” tytuł całości, autora(ów) redaktora(ów) całości;
2. oznaczenie części wydawniczej;
3. nazwę wydawcy;
4. miejsce i rok wydania;
5. numery stron, na których zaczyna się i kończy utwór.

Piśmiennictwo powinno zawierać najnowsze publikacje związane z opisywanym tematem – z ostatnich 2-4 lat.


IV. Procedura przyjmowania prac

W czasopiśmie stosowany jest podwójnie ślepy proces recenzowania prac. Przesłana praca zostaje podana w pierwszej kolejności ocenie formalnej. Praca na tym etapie może zostać przyjęta do dalszego procedowania, odesłana do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzucona. W kolejnym etapie praca zostaje przekazana do recenzji co najmniej dwóm niezależnym ekspertom.

Zgoda etyczna:
Badania związane z wykorzystaniem ludzi muszą być zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami krajowymi, politykami instytucjonalnymi oraz przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracja z Helsinek. Muszą być także zatwierdzone przez instytucjonalną komisję ds. badań naukowych.
Badania związane z wykorzystaniem zwierząt muszą być zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami krajowymi i politykami instytucjonalnymi dotyczącymi opieki i wykorzystywania zwierząt.
Jeśli manuskrypt nie zawiera żadnego badania, które wymagałoby aprobaty etycznej – badań z wykorzystaniem ludzi lub zwierząt, w Deklaracji autora należy zamieścić następujące stwierdzenie: Autorzy deklarują, że prowadzone badania nie są związane z wykorzystywaniem ludzi ani zwierząt.

Badania kliniczne
Physiotherapy Review jest publikowany zgodnie z zasadami i zaleceniami ICMJE. ICMJE wymaga – i zaleca, aby wszyscy redaktorzy czasopism medycznych wymagali – rejestracji badań klinicznych w publicznym rejestrze badań w momencie lub przed rejestracją pierwszego pacjenta jako warunku publikacji artykułu.
ICMJE definiuje badanie kliniczne jako każdy projekt badawczy, który prospektywnie przypisuje osoby lub grupę osób do interwencji, z równoległymi grupami porównawczymi lub kontrolnymi lub bez nich, w celu zbadania związku między interwencją związaną ze zdrowiem a wynikiem zdrowotnym. Interwencje związane ze zdrowiem to interwencje stosowane w celu modyfikacji wyników biomedycznych lub związanych ze zdrowiem; przykłady obejmują leki, zabiegi chirurgiczne, urządzenia, terapie behawioralne, programy edukacyjne, interwencje dietetyczne, interwencje poprawiające jakość i zmiany w procesie opieki. Wyniki zdrowotne to wszelkie pomiary biomedyczne lub związane ze zdrowiem uzyskane u pacjentów lub uczestników, w tym pomiary farmakokinetyczne i zdarzenia niepożądane.

ICMJE akceptuje publicznie dostępną rejestrację w każdym rejestrze, który jest głównym rejestrem Międzynarodowej Platformy Rejestru Badań Klinicznych WHO (ICTRP), który zawiera minimalny akceptowalny 24-elementowy zestaw danych rejestracyjnych badania lub w ClinicalTrials.gov, który jest dostawcą danych dla WHO ICTRP.

Zgodnie z zaleceniami ICMJE Redakcja Physiotherapy Review wymagać od autorów podania przy składaniu artykułu do publikacji wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zarejestrowanego badania: nazwy rejestru, Identyfikatora Głównego, Tytułu Publicznego, Daty Rejestracji. Dane podane przez autora są weryfikowane przez redakcję.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

Źródło: ICMJE, Clinical Trials, www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

Plagiat:
W ramach procesu redakcyjnego wszystkie nadesłane rękopisy są sprawdzane pod kątem plagiatu.
Zduplikowana publikacja ma miejsce, gdy autor ponownie wykorzystuje znaczne części własnej opublikowanej pracy lub innego autora bez podania odpowiednich odnośników.
Rękopisy, w których wykryto plagiat podlegają dodatkowej indywidualnej ocenie na podstawie profesjonalnego raportu z iThenticate.

Recenzent dokonuje recenzji w formie elektronicznej. Opinia recenzenta zawiera opinie ekspercka oraz podsumowująca rekomendacje dotycząca decyzji jaka powinna być wydana dla konkretnego artykułu:

1. przyjąć bez poprawek;
2. przyjąć po uwzględnieniu niewielkich poprawek;
3. przyjąć po uwzględnieniu znaczących zmian i ponownej ocenie;
4. odrzucić.

Prace zakwalifikowane przez recenzentów do publikacji oraz prace po uwzględnieniu poprawek zostaną poddane ocenie Redaktora Naczelnego, który decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do druku w Physiotherapy Review. O odrzuceniu lub zakwalifikowaniu autor zostanie poinformowany drogą mailową. Po autoryzacji przygotowanej przez redakcję treści, zostanie ona opublikowana w Physiotherapy Review.


V. Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych autorów i recenzentów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (dalej ,,KIF’’). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl. Dane przetwarzane są w zakresie nadesłania przez Panią/Pana jako autora lub recenzenta pracy celem opublikowania jej w czasopiśmie naukowym Physiotherapy Review. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla właściwego rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia oraz prawidłowego opublikowania pracy. W ramach zgłoszenia KIF przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych tj. na podstawie Pani/Pana wyrażonej zgody oraz realizacji postanowień współpracy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia, następnie publikacji w czasopiśmie. Po jego upływie następnie przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, kolejno dane te zostaną poddane usunięciu lub anonimizacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu, każdorazowo ich przetwarzanie odbywać się będzie z udziałem czynnika ludzkiego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: czytelnicy czasopisma Physiotherapy Review, dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, wydawnictwom, firmom kurierskim i pocztowym) oraz dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających KIF. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy KIF a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. KIF jako administrator danych, zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.