en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

HIPERMOBILNOŚĆ STAWÓW - PROBLEM SPOŁECZNY CZY JEDNOSTKOWY? OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZESPOŁU HIPERMOBILNOŚCI STAWÓW W LOSOWO WYBRANEJ GRUPIE KOBIET - doniesienia wstępne

Ewa Karolina BRZOZOWSKA
1
,
Eugeniusz SAJEWICZ
2

  1. Absolwentka studiów magisterskich, kierunek Fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  2. Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka
Physiotherapy Review TOM XXIV NR 4 / 2020
Data publikacji online: 2021/01/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Celem pracy jest ocena częstości występowania zespołu hipermobilności stawów w losowo wybranej grupie kobiet. Hipermobilność stawów jest pojęciem wciąż mało znanym w środowisku medycznym. Tym terminem określamy zwiększony zakres ruchomości w stawach, w odniesieniu do przyjętych norm fizjologicznych. U podłoża występowania hipermobilności leżą zmiany w proporcjach dwóch typów kolagenu, I oraz III. Szerokie występowanie kolagenu w ludzkim organizmie powoduje, że skutki hipermobilności są widoczne zarówno w układzie mięśniowo-szkieletowym, jak i w innych układach i narządach.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono na losowo wybranej grupie 60 kobiet w wieku 18-45 lat. Wśród badanych przeprowadzono test Beightona. Uzyskanie co najmniej 4 punktów na 9 możliwych, może świadczyć o występowaniu zespołu hipermobilności stawów.

Wyniki
Wśród 60 badanych kobiet, 14 uzyskało wynik co najmniej 4 punktów, sugerujący występowanie hipermobilności stawów, co stanowi 23,33% grupy. Uzyskane wyniki mieściły się w zakresie od 1 do 7 punktów.

Wnioski
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań wskazują na występowanie zespołu hipermobilności stawów u 14 z 60 badanych kobiet, co stanowi ok. 23% grupy. Chociaż prezentowane wyniki stanowią wstępne rozpoznanie problemu, to można stwierdzić, że częstość występowania zjawiska hipermobilności można uznać za znaczącą.Introduction
The aim of the study is to assess the incidence of hypermobility spectrum disorders in a randomly selected group of women. Joint hypermobility is still a term little-known in the medical community. This term defines an increased range of mobility in joints, in relation to the adopted physiological standards. The underlying cause of hypermobility is changes in the proportions of two types of collagen I and III. The wide occurrence of collagen in the human body causes the effects of hypermobility to be visible both in the musculoskeletal system and in other systems and organs.

Material and methods
The study was conducted on a randomly selected group of 60 women aged 18-45 years. Beighton test was conducted among the respondents. Obtaining at least 4 points out of 9 possible may indicate the occurrence of hypermobility spectrum disorders

Results
Of the 60 women studied, 14 scored at least 4 points, suggesting the occurrence of joint hypermobility, which constitutes 23.33% of the group. The obtained results ranged from 1 to 7 points.

Conclusions
The research results presented in this paper indicate the occurrence of hypermobility spectrum disorders in 14 of the 60 women studied, which constitutes approx. 23% of the group. Although the presented results are a preliminary diagnosis of the problem, it can be concluded that the incidence of hypermobility can be considered significant.

słowa kluczowe:

zespół hipermobilności stawów, zespoły bólowe narządu ruchu, test Beigthona


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.