en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

 
Artykuły w czasopismie Physiotherapy Review są publikowane bez żadnych opłat w otwartym dostepie.Casopismo zintegrowane z
I. Physiotherapy Review

Physiotherapy Review (poprzednio Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 1997 roku. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów.

Kwartalnik Physiotherapy Review przyjmuje do druku prace empiryczne (prace badawcze i kazuistyczne) oraz poglądowe (prace teoretyczne) dotyczące fizjoterapii, rehabilitacji medycznej i ortopedii. Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, komentarze i listy do redakcji.

Physiotherapy Review jest czasopismem wydawanym w wersji Open Access, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0). Pełny tekst licencji dostępny jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę̨ na jego udostępnienie na ww. licencji Creative Commons. Licencja ta zezwala osobom trzecim na kopiowanie i rozpowszechnianie pracy na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie oraz przekształcanie i czerpanie z pracy, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) i World Association of Medical Editors (WAME).

Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji (ghostwriting i guest authorship).


II. Przesłanie prac do redakcji

Physiotherapy Review publikuje prace w języku polskim lub angielskim. Prace przesyłać można w języku polskim, w języku angielskim bądź w obu językach.

Preferowane są prace przesyłane w języku angielskim.

Prace należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi manuskryptów Editorial System

Do każdej przesłanej do redakcji pracy musi być dołączone oświadczenie dostępne w panelu redakcyjnym oraz wszelkie wymagane w systemie informacje dotyczące przesyłanej pracy i jej autorów. Proces redakcyjny rozpoczyna się po przesłaniu poprawnej wersji manuskryptu wraz z niezbędnymi załącznikami. Manuskrypty niezgodne z zasadami redakcyjnymi zostaną zwrócone w celu poprawienia bez analizy merytorycznej.


III. Przygotowanie manuskryptu:

Prace należy przygotować w formacie: doc, docx lub rtf. Załączone grafiki powinny być przesyłane w oddzielnych plikach w formacie jpg, png (min. 300 dpi). Całkowita objętość pracy łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniem nie powinna być większa niż: dla prac poglądowych – 15 stron, dla prac empirycznych – 8 stron maszynopisu (standardowa strona – 1800 znaków ze spacjami).

Strona tytułowa powinna zawierać:

a. pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy oraz tytuł (tytuły) naukowe;
b. afiliacje autorów (w języku polskim i angielskim);
c. dane autora do korespondencji:adres email na jaki autor chce otrzymać korespondencję (służbowy lub prywatny) wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem pocztowym. Przesłanie tych danych jest jednoznaczne ze zgoda na ich opublikowanie wraz z artykułem na stronie czasopisma, w wersji drukowanej czasopisma jak również przesłanie tych danych do opublikowania wraz z artykułem w bazach indeksacyjnych w których jest lub będzie indeksowane czasopismo.
d. tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);

Pełna wersja pracy powinna zawierać:

a. tekst główny manuskryptu
b. piśmiennictwo

Streszczenie

Streszczenie prac empirycznych, jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim, powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami (w jednym języku) i powinno składać się z czterech wyodrębnionych części:

a. cel pracy;
b. materiał i metodyka;
c. wyniki;
d. wnioski.

Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione.

Streszczenia prac poglądowych powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia.

Układ pracy

Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części:

1. wprowadzenie;
2. cel pracy;
3. materiał i metodyka;
4. wyniki badań;
5. dyskusja;
6. wnioski;
7. piśmiennictwo.

Materiał i metodyka muszą szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania, zastosowanych do opracowania wyników. W pracach empirycznych powinno znaleźć się oświadczenie, iż pacjenci biorący udział w badaniu otrzymali informację o przebiegu badania oraz podpisali zgodę na udział w badaniu.

Tabele, wykresy, ryciny

Tabele, wykresy i ryciny o wysokiej jakości technicznej (minimalna rozdzielczość 300 dpi). Powinny znajdować się w tekście głównym manuskryptu oraz dodatkowo w oddzielnych plikach (oddzielny plik dla tabel oraz oddzielny plik dla wykresów i rycin). Tytuły tabel, wykresów i rycin oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim lub dwujęzycznie w przypadku tłumaczenia autora/-ów. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione. Opisy powinny znaleźć się nad tabelami oraz pod wykresami i rycinami, ponumerowane cyframi arabskimi, a wszelkie skróty powinny zostać wyjaśnione pod tabelami, wykresami i rycinami.

Piśmiennictwo

W czasopiśmie stosowany jest styl piśmiennictwa Vancouver. Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). W tekście pracy należy umieścić odniesienie do piśmiennictwa w postaci numerów w kwadratowych nawiasach np. [1, 4, 22]. Liczba cytowanych prac w przypadku prac empirycznych nie powinna przekraczać 20 pozycji, w przypadku prac poglądowych 40 pozycji.

Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać:

1. nazwisko autora wraz z inicjałem imienia. (Należy z zasady wymienić wszystkich autorów. W przypadku znacznej (powyżej 6) liczby autorów – można pozostałe nazwiska zastąpić zwrotem "et al." - w pracach w języku angielskim oraz “i wsp.” - w pracach w języku polskim);
2. tytuł pracy;
3. skrót tytułu czasopisma. (Skróty powinny być zgodne z bazą Medline Index Medicus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals);
4. rok wydania;
5. numer tomu (rocznika);
6. numery stron, na których zaczyna i kończy się artykuł.

Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać:

1. nazwisko(a) autora(ów) wraz z inicjałem imienia;
2. tytuł;
3. ew. numer kolejnego wydania;
4. nazwę wydawcy;
5. miejsce i rok wydania.

Przy pracach zbiorowych podać należy:

1. nazwisko(a) redaktora(ów) odpowiedzialnego, które podaje się po tytule książki i skrócie “(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu “[w:]” tytuł całości, autora(ów) redaktora(ów) całości;
2. oznaczenie części wydawniczej;
3. nazwę wydawcy;
4. miejsce i rok wydania;
5. numery stron, na których zaczyna się i kończy utwór.

Piśmiennictwo powinno zawierać najnowsze publikacje związane z opisywanym tematem – z ostatnich 2-4 lat.


IV. Procedura przyjmowania prac

W czasopiśmie stosowany jest podwójnie ślepy proces recenzowania prac. Przesłana praca zostaje podana w pierwszej kolejności ocenie formalnej. Praca na tym etapie może zostać przyjęta do dalszego procedowania, odesłana do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzucona. W kolejnym etapie praca zostaje przekazana do recenzji co najmniej dwóm niezależnym ekspertom.

Recenzent dokonuje recenzji w formie elektronicznej. Opinia recenzenta zawiera opinie ekspercka oraz podsumowująca rekomendacje dotycząca decyzji jaka powinna być wydana dla konkretnego artykułu:

1. przyjąć bez poprawek;
2. przyjąć po uwzględnieniu niewielkich poprawek;
3. przyjąć po uwzględnieniu znaczących zmian i ponownej ocenie;
4. odrzucić.

Prace zakwalifikowane przez recenzentów do publikacji oraz prace po uwzględnieniu poprawek zostaną poddane ocenie Redaktora Naczelnego, który decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do druku w Physiotherapy Review. O odrzuceniu lub zakwalifikowaniu autor zostanie poinformowany drogą mailową. Po autoryzacji przygotowanej przez redakcję treści, zostanie ona opublikowana w Physiotherapy Review.


V. Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych autorów i recenzentów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (dalej ,,KIF’’). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl. Dane przetwarzane są w zakresie nadesłania przez Panią/Pana jako autora lub recenzenta pracy celem opublikowania jej w czasopiśmie naukowym Physiotherapy Review. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla właściwego rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia oraz prawidłowego opublikowania pracy. W ramach zgłoszenia KIF przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych tj. na podstawie Pani/Pana wyrażonej zgody oraz realizacji postanowień współpracy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia, następnie publikacji w czasopiśmie. Po jego upływie następnie przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, kolejno dane te zostaną poddane usunięciu lub anonimizacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu, każdorazowo ich przetwarzanie odbywać się będzie z udziałem czynnika ludzkiego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: czytelnicy czasopisma Physiotherapy Review, dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, wydawnictwom, firmom kurierskim i pocztowym) oraz dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających KIF. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy KIF a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. KIF jako administrator danych, zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.